Helpgewoon

From Voormekaar
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
Jump to: navigation, search
Hier Uw Bedrijfsnaam
LOGO HIER
Contactpersoon Hier uw tekst
E-mail adres jeugdteam@helpgewoon.nl
Adres Hier uw tekst
Telefoonnummer 0000-000000
Website http://www.helpgewoon.nl

Wie zijn wij?

Wat voor soort organisatie zijn wij?

Het Jeugdteam pakt signalen op van hulpvragen uit het formele en informele netwerk in afstemming met eventuele netwerkpartners of een verwijzer/generalist van de gemeente.

Wat bieden wij aan?

Wij bieden professionele hulp en ondersteuning op een breed terrein met als doel dat het gezin en of kind/jongere weer zelfstandig verder kan. Wij verkennen de situatie op alle levensgebieden, bij alle gezinsleden zodat helder wordt wat de ondersteuningsbehoefte is. Ook kijken we wie eventueel al betrokken is bij het gezin. Op grond van deze brede intake wordt met het gezin een gezinsplan opgesteld waarin de doelen van de hulpverlening worden aangegeven. Het Jeugdteam ondersteunt bij het vinden van oplossingsrichtingen en zal zoveel mogelijk met het gezin naar oplossingen zoeken met inzet van eigen kracht en het eigen netwerk.

Wij bieden onder andere:                                    

 • Vraagverheldering
 • Snelle inzet
 • Opvoedondersteuning
 • Oplossingsgerichte begeleiding
 • Psychosociale hulpverlening
 • Vraaggericht begeleiding waardoor ouder en kind (weer) in hun kracht komen en regisseur blijven van hun proces
 • Versterken sociale vaardigheden
 • Meer accent op preventie
 • Ouderbegeleiding
 • Psycho-educatie
 • Ambulante jeugdzorg
 • Het ondersteunen van het aanspreekpunt bij de brede intake op gezinsniveau
 • Consultatie vanuit het netwerk
 • Overleg met andere instanties

Wij werken vanuit een kleinschalig, zelfsturend team. Wij kennen de netwerkpartners, omgeving en de sociale kaart van de gemeente. Wij geven hulp in de eigen omgeving en kijken ook naar de omgeving van het kind en het gezin.

Welke inwoners zijn bij ons welkom?

Helpgewoon Jeugd Achterhoek is er voor iedereen van 0-23 jaar die hulp en ondersteuning kan gebruiken:

 • Voor gezinnen, kinderen of jongeren (0-23) die dreigen vast te lopen of om welke reden dan ook vastgelopen zijn en/of  een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
 • Voor ouders die vragen hebben over het gedrag, ontwikkeling of opvoeding van hun kind.

Hanteren wij toelatings- of uitsluitingscriteria?

Nog niet ingevuld

Zijn er kosten aan de diensten verbonden?

Nog niet ingevuld

Zoekwoorden

Psycho-educatie, Psychosociale hulpverlening, Opvoedondersteuning, Vraagverheldering, Opvoedondersteuning, Oplossingsgerichte begeleiding, Versterken sociale vaardigheden, Meer accent op preventie, Ouderbegeleiding, Ambulante jeugdzorg