RadarUitvoering

From Voormekaar
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
Jump to: navigation, search
RadarUitvoering
LOGO HIER
Contactpersoon Wilfried Olde Hartman
E-mail adres w.oldehartman@radaruitvoering.nl
Adres De Klomp 38 Enschede
Telefoonnummer 06-53781457
Website http://radaruitvoering.nl/

Zorg & welzijn in één hand

RadarUitvoering Oost is een innovatieve en daadkrachtige partner in zorg en welzijn. Al meer dan 15 jaar zijn wij werkzaam in Oost-Nederland, met name Gelderland en Overijssel. Ons team van professionals krijgt mensen en organisaties in beweging. Naast zeer ervaren mensen hebben we ook jonge, veelbelovende mensen in dienst.

Zorg

Sinds jaren ligt het ‘hart’ en de expertise van RadarUitvoering Oost bij ‘multi problem’ cliënten, die tussen wal en schip dreigen te vallen. RadarUitvoering biedt in Twente en in de Achterhoek intensieve ambulante begeleiding en diverse vormen van woonbegeleidingvoor deze moeilijke doelgroep. We werken met HBO opgeleide begeleiders die veel ervaring hebben op het gebied van complexe problematiek.

Life Coaching

Radar Uitvoering biedt begeleiding aan personen vanaf 14 jaar die problemen ervaren op het gebied van psychiatrie, verslaving, LVB, justitie of op een combinatie hiervan. Die problemen kunnen van invloed zijn op diverse leefgebieden, zoals: wonen, administratie, werk, dagbesteding, financiën, sociale contacten, gezondheid, etc. Onze begeleiding is maatwerk. Aan de hand van de probleemgebieden en mogelijkheden van de cliënt formuleert de cliënt samen met de lifecoach doelen. Zowel de cliënt, de verwijzende instantie en de lifecoach van RadarUitvoering zijn hierbij nauw betrokken. Cliënt en coaches worden zorgvuldig gematched. Daarna volgt intensieve, ambulante begeleiding. Elke cliënt heeft een vaste lifecoach en een schaduwcoach. Er is altijd minimaal een coach bereikbaar.

Training

We bieden naast begeleiding ook training aan onze eigen cliënten. Dit zijn individuele trainingen verzorgd door psychomotorisch therapeuten die bij ons in dienst zijn. Bijvoorbeeld sociale vaardigheidstraining, emotie regulatietraining en agressie regulatietraining.

Financiering

Onze begeleiding wordt op verschillende manieren gefinancierd. Vanuit de:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zowel Zorg in natura (ZIN) als Persoonsgebonden budget (Pgb)
  • indicaties vanuit justitie
  • Wet langdurige zorg (Wlz).

Welzijn

Onze diensten in het welzijnswerk zijn heel divers. Een centraal uitgangspunt is dat de mensen waar het om gaat altijd nauw betrokken zijn. Of het nou om jongeren, gezinnen of oudere bewoners gaat. Ook zorgen we voor een goede relatie met de bestaande netwerken en partners die al in een wijk actief zijn.

Jongerenwerk en straathoekwerk

Rondhangen. Dingen kapot maken. Drank- en drugsgebruik. Waardoor ontstaat het? Verveling? Ouders, voor wie drinken heel gewoon is, die je de straat opsturen met een rugzak vol bier? Geen dak boven je hoofd waardoor je in een wereld van hosselen en overleven terechtkomt? Een licht verstandelijke beperking waardoor je speelbal wordt van een groep?

Wij bestrijden niet alleen gevolgen en overlast. We kijken naar oorzaken en beginnen bij het begin. Elke jongere heeft een talent en een droom. Werken aan een toekomstperspectief gaat hand in hand met minder overlast. Daar geloven wij in en daar staan wij als organisatie voor. Op een duurzame manier werken aan blijvende veranderingen.

Wijkaanpak

Onze ambitie is een samenleving die voor elkaar zorgt. Een samenleving die zo min mogelijk afhankelijk is van een overheid, professionals en loketten. Wij zetten in op het bieden van perspectief op meedoen; vrijwilligerswerk, werk en ondernemen. Bewoners doen mee en zetten zich actief in voor activiteiten die bij hen passen. We bieden professionele hulp en ondersteuning waar nodig. Onze insteek is leren van elkaar. Samen maken we meer mogelijk.

Gezinswerk

Onze gezinswerkers beoordelen signalen van jongeren, opvoeders, verwijzers om te beoordelen welke ondersteuning er nodig is. Samen met de cliënt wordt vastgesteld wat die wil en naar welk resultaat wordt gestreefd. Ook eventuele inzet en betrokkenheid van het eigen sociale netwerk komt dan aan de orde. Met aanvullende professionele ondersteuning en de VERVE methodiek (Veiligheid En Regie Voor Elk) zetten we in op het gewenste resultaat.

Onze gezinswerkers zijn heel toegankelijk en bieden waar nodig zelf ambulante ondersteuning. Ook de nazorg wordt geregeld als dit onderdeel is van het vervolgtraject. Bijvoorbeeld bij multiprobleem gezinnen met kinderen.

Activering

We zetten in op activering van jongeren om zelf in positie te komen en zelf activiteiten te organiseren. Met individuele ondersteuning werken we aan het toekomstperspectief van jongeren. Hierin zijn de jongeren zelf actief en verantwoordelijk voor hun eigen oplossingen. Wij nemen roer het niet over, wij steunen wel. We laten jongeren leren en weer geloven in zichzelf en een andere toekomst.

Jongerenwerkers zijn de spil in onze aanpak. Zij zijn waar de jongeren zijn. Op straat. Op hangplekken. Ze zijn straatwijs en maken echt contact. Met oprechte aandacht en zonder een jongere af te wijzen. Onze jongerenwerkers schuwen de confrontatie niet en laten jongeren inzien dat ze storend zijn voor anderen en voor zichzelf. Ze motiveren jongeren tot ander gedrag. Normen stellen en tegelijkertijd werken aan een beter toekomstperspectief.

Aanmelden en meer info via:

http://radaruitvoering.nl/oost/aanmelden/

Of bel met Franco Floris, teamcoach zorg:06 19281489

Zoekwoorden

Zorg, Welzijn, (intensieve) ambulante hulpverlening, life coaching, WMO, Multi Problem, gezinswerk, activering, wijkaanpak